top of page

gegevensbescherming

 

 

Wij, AdemIM bvba, kbo be 440 837 581 en

Verpleegkundige Kempenaers Mieke Riziv 4 434 17 67 421 verder genoemd de verpleegkundige

wensen u te informeren, in het kader van de Europese verordening GDPR (26.04.2016), over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Wij kunnen deze gegevens delen en uitwisselen met de personen en organisaties die in uw verzorging betrokken zijn.

AdemIM en de verpleegkundige zullen uw persoonsgegevens verwerken om:

- te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake het verpleegdossier, vervat in de nomenclatuur van de thuisverpleging en de nationale overeenkomst W/97 tussen verpleegkundigen en verzekeringsinstellingen.

- de prestaties van uw thuisverpleegkundige te kunnen aanrekenen via MyCareNet en de derdebetalersregeling of aan uzelf indien de prestaties daarbuiten vallen.

- medisch-administratieve documenten te verzenden en de verzekerbaarheid te controleren via MyCareNet.

- de continuïteit van zorg en informatie over uw zorg te garanderen.

- persoonsgegevens van patiënten en/of hun vertrouwenspersonen te registreren teneinde te kunnen bemiddelen bij de aangebrachte klachten.

- Alle gegevens te verzamelen en te verwerken met betrekking tot medische en paramedische diagnostische en therapeutische praktijken toegediend aan de patiënten met als doel de zorgkwaliteit te verbeteren.

 

Om deze doelstellingen te realiseren, zullen AdemIM en de verpleegkundige de volgende gegevens verwerken:

- identificatiegegevens, waaronder het rijksregisternummer;

- identificatiegegevens van de contactpersonen en/of mantelzorgers die met akkoord van de patiënt in de zorg worden betrokken;

- de verleende verstrekkingen en het voorschrift van de arts, indien vereist;

- de evaluatieschaal m.b.t. de zorgbehoefte van de patiënt;

- de gegevens m.b.t. planning & evaluatie van de verzorging, met de frequentie voorgeschreven door de nomenclatuur;

- de specifieke gegevens die de nomenclatuur voor de thuisverpleging, vereist bij bepaalde types verzorging (bijv. wondzorgdossier);

- de contacten met de bij de zorg betrokken arts(en);

- de contacten met andere betrokken diensten. om de doeleinden omschreven in dit formulier te bereiken, zullen de volgende personen en/of diensten toegang hebben tot uw persoonsgegevens:

- de verpleegkundige en Adem IM

- uw huisarts;

- uw mantelzorger, indien u daartoe specifiek uw akkoord geeft;

- in geval van opname, het ziekenhuis of woonzorgcentrum waar u opgenomen wordt.

 

De verpleegkundige en AdemIM zullen bij deze gegevensdeling altijd gebruik maken van communicatiemiddelen die beveiligd zijn.

Uw persoonsgegevens zullen steeds verwerkt worden onder de verantwoordelijkheid van de verpleegkundige en AdemIM Zwartzustersstraat 16 b104 3000 Leuven telnr. 016237338 e-mailadres info@adem.be .

U hebt in het kader van de verwerking van persoonsgegevens, bedoeld in dit formulier, te allen tijde recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien en om in voorkomend geval alle onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben, kosteloos te laten verbeteren. Daarbij kan u tevens vragen dat wij uw persoonsgegevens tijdelijk niet verder verwerken (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat wij de juistheid van uw persoonsgegevens hebben gecontroleerd.

U heeft voorts het recht om te vragen dat wij een kopie van uw persoonsgegevens overmaken aan uzelf en/of rechtstreeks aan een andere instelling of persoon van uw keuze in een formaat dat toelaat om deze persoonsgegevens gemakkelijk over te dragen.

Indien u meent dat AdemIM en/of de verpleegkundige uw persoonsgegevens niet meer mogen verwerken, dan kan u in bepaalde gevallen ook vragen dat uw persoonsgegevens definitief gewist worden. In plaats van het wissen van uw gegevens, kan u als alternatief ook vragen dat uw gegevens wel opgeslagen blijven, maar niet verder worden verwerkt (behalve in bepaalde wettelijk omschreven gevallen).

Uw persoonsgegevens zullen in elk geval niet langer bewaard worden dan nodig is voor de doeleinden omschreven in dit document. Wij zijn evenwel wettelijk verplicht om de in het verpleegdossier wettelijk vereiste gegevens m.b.t. de verzorging minimaal 5 jaar te bewaren. Indien blijkt dat de bewaring intussen niet meer nodig is voor de doeleinden omschreven in dit document, dan zullen uw persoonsgegevens conform onze wettelijke verplichting nog wel worden bewaard, maar niet meer worden gebruikt voor deze doeleinden.

Voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten, kan u contact opnemen met de administratie van AdemIM Zwartzustersstraat 16 b104 3000 Leuven telnr. 016237338 e-mailadres info@adem.be .of per brief aan bovenvermeld adres.

Voor bijkomende vragen over uw rechten en alle andere aangelegenheden betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens binnen AdemIM kan u ook steeds terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming, mevrouw Sarah Stroobants (info@adem.be)

Indien u akkoord gaat dat AdemIM uw persoonsgegevens verwerkt met het oog op de doeleinden omschreven in dit formulier, dan verzoeken wij u om de onderstaande toestemmingsverklaring in te vullen en te ondertekenen.

Indien u niet wenst dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden omschreven in dit formulier, dan mag u uiteraard ook steeds weigeren om uw toestemming te geven zonder dat u daartoe een reden moet opgeven. Indien u wel uw toestemming heeft gegeven, maar nadien van mening verandert, zal u bovendien steeds uw toestemming kunnen intrekken door dit te melden aan de administratie van AdemIM via de bovenvermelde contactgegevens, zonder dat u daartoe een reden moet opgeven. Indien u uw toestemming intrekt, zal AdemIM uw persoonsgegevens niet verder gebruiken voor de doeleinden omschreven in dit formulier. De intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die reeds plaatsvonden vóór de intrekking van uw toestemming of van gegevensverwerkingen die zonder uw toestemming mogen worden uitgevoerd. Merk op dat, gezien een groot deel van de gegevens wettelijk vereist zijn om de verzorging te kunnen doen, de intrekking van uw toestemming vaak ook de verderzetting van de verzorging zal beperken of volledig verhinderen. Dit zal steeds vooraf met u worden besproken.

bottom of page